ایران اسپلیت
محصولات
ایران اسپلیت

مولتی اسپلیت vrf

ARV6
یونیت خارجی آکس سری ARV6 مدل ARV-H250/SR1MV 262,000,000 تومان
تماس بگیرید
ARV6
یونیت خارجی آکس سری ARV6 مدل ARV-H280/SR1MV 270,000,000 تومان
تماس بگیرید
ARV6
یونیت خارجی آکس سری ARV6 مدل ARV-H330/SR1MV 280,000,000 تومان
تماس بگیرید
ARV6
یونیت خارجی آکس سری ARV6 مدل ARV-H400/SR1MV 382,000,000 تومان
تماس بگیرید
ARV6
یونیت خارجی آکس سری ARV6 مدل ARV-H450/SR1MV 421,000,000 تومان
تماس بگیرید
ARV6
یونیت خارجی آکس سری ARV6 مدل ARV-H500/SR1MV 444,000,000 تومان
تماس بگیرید
ARV6
یونیت خارجی آکس سری ARV6 مدل ARV-H560/SR1MV 481,000,000 تومان
تماس بگیرید
ARV6
یونیت خارجی آکس سری ARV6 مدل ARV-H610/SR1MV 486,000,000 تومان
تماس بگیرید
AVR
یونیت خارجی آکس Individual مدل ARV-H620/5R1I 418,000,000 تومان
تماس بگیرید
AVR
یونیت خارجی آکس Individual مدل ARV-H670/5R1I 426,000,000 تومان
تماس بگیرید
AVR
یونیت خارجی آکس Individual مدل ARV-H730/5R1I 444,000,000 تومان
تماس بگیرید
AVR
یونیت خارجی آکس Individual مدل ARV-H785/5R1I 460,000,000 تومان
تماس بگیرید
AVR
یونیت خارجی آکس Individual مدل ARV-H850/5R1I 514,000,000 تومان
تماس بگیرید
AVR
یونیت خارجی آکس Individual مدل ARV-H900/5R1I 538,000,000 تومان
تماس بگیرید
ARV MINI
یونیت خارجی آکس Mini مدل ARV-H080/NR1 83,000,000 تومان
تماس بگیرید
ARV MINI
یونیت خارجی آکس Mini مدل ARV-H100/NR1 86,000,000 تومان
تماس بگیرید